Säätiön säännöt

Säätiön nimi on Viipurin Tuberkuloosisäätiö, sen kotipaikka on Helsinki, ja sen tarkoituksena on tukea tuberkuloosin ja keuhkosairauksien sekä muiden kansantautien vastustamiseen tähtäävää toimintaa ja tutkimusta ensisijaisesti Etelä-Karjalassa, jatkaen nimikkokaupunkinsa Viipurin perinteitä tässä työssä.

Säätiön peruspääomaksi on Viipurin Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys r.y. 18.1.1944 päivätyllä säädekirjalla lahjoittanut yhtä miljoonaa (1.000.000) silloista markkaa vastaavan summan käteisvaroina, arvopapereina ja saatavina. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla sekä siirtämällä tuotoista pääoman lisäykseksi hallituksen harkinnan mukaan niin suuri osa, ettei rahaston reaaliarvo pääse alkuperäisestä vähenemään.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi eliniäksi valittua jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenellä tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella ja vähintään yhdellä jäsenelllä Suomessa. Jäsenyys päättyy, kun jäsen ilmoittaa eroavansa hallituksesta tai hänellä ei ole enää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Duodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry (yhdistysrekisterin numero 25.360).

Säätiöllä on asiamies, jonka säätiön hallitus valitsee toistaiseksi. Säätiön asiamies päättää ja huolehtii säätiön hallituksen ohjeiden ja säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön toiminnan asianmukaisesta toteuttamisesta ja varojen sijoittamisesta. Säätiön asiamiehellä tulee olla asuinpaikka Suomessa.

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa hallituksen päätöksen mukaisesti kohtuullinen palkkio. Säätiön asiamiehen palkkiosta päättää hallitus.

Hallituksen jäsenillle ja säätiön asiamiehelle säätiön toiminnasta aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan laskun mukaan. Jos hallituksen valinnasta huolehtiva yhdistys lakkaa olemasta tai haluaa luopua tehtävästä, täydentää säätiön hallitus tarvittaessa itse itsensä sekä määrää yhteisön, joka sen jälkeen valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vuosikokoukseen viimeistään maaliskuun kuluessa sekä ylimääräisiin kokouksiin silloin, kun säätiön asioiden hoito tai muut seikat niin vaativat.

Kutsu hallituksen kokouksiin ja muut ilmoitukset toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin hallituksen jäsenelle vähintää seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintää kaksi jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintää yksi kokouksessa tähän tehtävään valittu jäsen.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen muun jäsenen tai säätiön asiamiehen kanssa.

Säätiön asiamiehellä on oikeus kirjoittaa säätiön nimi yksin.

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus pitää vuosikokouksen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Käsitellään tilinpäätökseen lain mukaan kuuluvat asiakirjat.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja allekirjoitetaan tilinpäätös.
  3. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkkioista sekä kulukorvauksista.
  4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa säätiön asiamies.
  5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Lisäksi valitaan näille varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella.
  6. Päätetään mahdollisten ylijäämävarojen käytöstä säätiön tarkoitusta vastaavalla tavalla.
  7. Päätetään talousarviosta kuluvalle vuodelle.
  8. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10§

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallitusten päätösten toimeenpanon valvonta sekä toimihenkilöiden kanssa tai välityksellä tapahtuva huolenpito säätiön juoksevista asioista. Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii hänen tehtävistään varapuheenjohtaja.

11§

Tilintarkastus on toimitettava toukokuun loppuun mennessä. Sen lisäksi mitä tilintarkastuslaissa säädetään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä: 1) onko säätiön varat asianmukaisesti sijoitettu; 2) onko säätiön toimieleimen jäsenille suoritettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina; sekä 3) antavatko säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista lähetetään vuosittain ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle.

12§

Päätös sellaisista lisäyksistä tai muutoksista sääntöihin, jotka eivät kohdistu 1§:ssä mainitun tarkoituksen muuttamiseen, on tehtävä hallituksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Päätös sääntöjen tarkoituksen muuttamisesta tai lakkauttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa vähintää kolmen neljäsosan enemmistöllä läsnäolijoiden äänistä. Sääntöjen muutoksille on haettava patentti- ja reksiterihallituksen vahvistus ja säätiön sääntöjen muuttamiselle sen suostumus.

13§

Jos säätiö lakkaa olemasta, jätetään sen puhdas omaisuus Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiölle.

14§

Kaikessa, mitä näissä säännöissä ei ole erikseen säädetty, on noudatettava säätiölain määräyksiä.